• Datenschutz Slider

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Stan 05.02.2019

Dane stanowią dla nas podstawę do zaoferowania znakomitego serwisu. Naszym najważniejszym kapitałem jest jednak zaufanie naszych klientów. Naszym najwyższym priorytetem jest ochrona danych i ich użytek według oczekiwań naszych klientów. Dlatego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest dla nas oczywiste. Poza tym jest dla nas ważne, abyś w każdej chwili wiedział, kiedy jakie dane zostają zapisane i jak je używamy.

Informacje o stronie internetowej

Używanie naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podania danych osobowych. Gdy dane osobowe są wymagane na naszej stronie (np. imię, adres lub adres e-mailowy), to nastąpi zawsze, jeżeli to jest możliwe, dobrowolnie. Te dane nie zostaną przekazane stronie trzeciej bez Twojej wyraźniej zgody.

Formularz kontaktowy

Na naszych stronach internetowych możesz podać swoje dane osobowe pod formularzem kontaktowym. Jeżeli użyjesz formularz kontaktowy, pobierzemy i zapiszemy dane, które naniesiesz do maski (np. nazwisko, imię, adres e-mailowy). Nie nastąpi przekazanie danych stronie trzeciej. Dane użyjemy jedynie, aby opracować i odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Podstawą prawną do opracowania stanowi w wypadku zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Towje zapytanie służy do przygotowania zawarcia umowy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Do zaszyfrowanego przekazania danych używamy Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Wskazujemy na to, że przekazanie danych w internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może zawierać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed nieupoważnionym dostępem ze strony trzeciej niestety nie jest możliwa.

Procedury rekrutacyjne

Możecie złożyć podanie o pracę na naszych stronach internetowych lub mailowo lub wysyłając list do nas. Jeżeli wyślesz podanie o pracę, zbierzemy i zapiszemy dane, które wpisałeś do maski lub przysłałeś nam. Twoje dane zostaną przekazane odpowiednim oddziałom do pracowania Twojego podania o pracę. Wykorzystanie lub przekaz w inny sposób nie będzie miał miejsca. Podstawą prawną do opracowania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli nie będziemy w stanie zaoferować Tobie pracy, zapiszemy Twoje dane najwyżej przez 6 miesięcy po zakonczeniu procedury rekrutacyjnej.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

W trakcie stosunku handlowego gromadzimy i zapiszemy dane osobowe uczestniczących osób jak imię, nazwisko, adres e-mailoy, adrs biura, numer telefonu (stacjonarny i/lub komórki) jak też informacje, które są potrzebne do realizacji stosunku handlowego (w tym korespondencja i wystawienie rachunku). Przetwarzanie danych jest według art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b RODO potrzebne z wymienionych powodów do odpowiedniego opracowania transakcji handlowych i do spełnienia zobowiązan z obu stron.

Poza tym wykorzystamy dane do poinformowania ciebie czasami o nowych produktach, ofertach, rozwojach, specjalnych promocjach i wydarzeniach. Oczywiście masz o każdej porze prawo do sprzeciwu. Wtedy już nie będziemy wykorzystywać Twoich danych.

Bezpieczeństwo danych

Osobiste dane zostaną opracowane tylko w odpowiednich centrach obliczeniowych i na komputerach, które są chronione przez technologie bezpieczeństwa i odpowiadają normie sektorowej (np. zapora sieciowa, ochrona hasła, kontrola dostępu itd.).

Gwarantujemy, że wszyscy pracownicy, którzy mają doczynienia z opracowaniem danych osobistych, i inne dla nas pracujące osoby zobowiązały się do zachowania poufności lub mają prawny obowiązek przestrzegania tajemnicy.

Przekazanie danych

Przekazujemy osobiste dane zewnętrznym jednostkom tylko, aby spełnić nasze zobowiązania umowne i prawne. Jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych urzędom państwowym, np. urządowi podatkowemu, organowi nadzorczemu i ścigania przestępstwa. Do przekazania danych, aby spełnić umowne zobowiązania, wlicza się na przykład przekazanie adresu odbiorcy zleconej firmie przewozowej. Gwarantujemy, że nie przekażemy Twoich danych osobistych stronom trzecim, chyba że wyraziłeś przedtem zgodę na to.

Przy przekazie danych zewnętrznym jednostkom do państw spoza UE lub EOG zapewniamy, że te jednostki traktują Twoje dane osobiste z najwyższą dokładnością jak w UE lub EOG. Przekazujemy dane osobiste tylko do państw spoza UE, u których komisja UE zatwierdziła wystarczający poziom ochrony lub gdy zapewniamy ostrożne obchodzenie z danymi osobistymi przez umowne porozumienia lub inne odpowiednie gwarancje.

Monitoring

Do ochrony naszych zakładów używamy kamery do monitoringu. W ramach monitoringu nagrania wideo są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Przetwarzanie nagrań wideo nastąpi tylko na określony cel do zabezpieczenia wymagań jakościowych w sektorze spożywczym, do zachowania prawa gospodarza domu i do możliwego wyjaśnienia włamania/kradzieży.

Dane zostaną przekazane wydziałom w firmie Verpa i z tym związanym przedsiębiorstwom, które mają doczynienia z przetwarzaniem. Przydzielamy własnych pracowników do nadzoru urządzenia do monitoringu wideo. Przydzielamy zewnętrznych usługodawców do konserwacji urządzenia do monitoringu wideo, przy czym nie możemy wykluczyć dostępu do urządzenia do monitoringu wideo lub do zapisanych nagrań wideo.

Używanie lub przekazanie nagrań wideo poza tym nastąpi tylko, gdy jest potrzebne w ramach możliwego ścigania przestępstwa. Odbiorcy są w tym wypadku odpowiednie organy ścigania przestępstw. Zapisane nagrania wideo zostaną usunięte po 14 dniach.

Przetwarzający dane - podwykonawca

Przez nas zatrudnieni usługodawcy i podwykonawcy, którzy mają ewentualnie dostęp do danych osobowych, są umownie zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się z danymi.

Do konserwacji naszych systemów informatycznych angażujemy zewnętrzne firmy IT, który w ramach swojej pracy mogą mieć ewentualne dojście do Twoich danych osobowych. To samo obowiązuje dla dostawców hostingu.

Pracownicy banków, którzy zarządzają Twoimi i naszymi kontami, mają dojście do danych osobowych. Pracownicy Google i operatorzy wtyczek w mediach społecznościowych, którzy następująco są opisani, mogą mieć ewentualnie dostęp do Twoich danych osobowych. Wyraźnie wskazujemy na to, że nie mamy wpływu na sposób przetwarzania danych przez Google i operatorów wtyczek.

Wiarygodność kredytowa

Czasami używamy też informacje o Tobie z innych źródeł i dodajemy je do naszych informacji do Twojego konta klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia informacji o Twojej historii płatności u stron trzecich, aby zaoferować Tobie odpowiednie metody płatności. Twoje dane zamówienia i płatnicze będą używane do wewnętrznej oceny historii płatności przy kolejnych zamówieniach.

Okres przechowywania danych osobowych

Przetworzymy i zapiszemy Twoje dane osobiste tylko na tak długo, aż to będzie potrzebne do spełnienia naszych obowiązków umownych wobec Ciebie. Po upłynięciu naszych umownych obowiązków Twoje dane zostaną zablokowane lub usunięte.

Poza tym może istnieć prawny obowiązek przechowywania dokumentów, np. handlowy lub podatkowy obowiązek przechowywania dokumentów (np. kodeks handlowy, kodeks podatkowy). Jeżeli istnieją takie obowiązki do przechowania danych, zablokujemy lub usuniemy Twoje dane dopiero po upływie tych obowiązków.

Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji i uzyskanie profilowania

Do założenia i realizacji stosunków handlowych zasadniczo nie używamy całkowicie automatycznego procesu podejmowania decyzji według art. 22 RODO. Przetwarzamy Twoje dane częściowo automatycznie z celem ocenienia szczególnych, osobistych aspektów (profilowanie).

Używamy profilowanie:

Aby poinformować ciebie celowo o produktach i Tobie doradzić. Chcemy też wskazać na to, że nie jest wykluczone, że ze strony sieci społecznościowej takie oprogramowanie zostanie wykorzystane. Ocena Twojego zachowania nastąpi za pomocą Google Analytics.

Twoje prawa

Odnośnie Ciebie dotyczących danych osobowych masz następujące prawa wobec nas:

• Masz prawo do wymagania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które Ciebie dotyczą. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych jak i o dalszych informacji, np. cele przetwarzania, odbiorcy i planowany okres przechowania lub kryteria do ustalenia okresu.

• Masz niezwłocznie prawo do wymagania poprawy nieprawidłowych danych.

• Pod względem celów przetwarzania masz prawo do wymagania uzupełnienia niekompletnych danych.

• Masz prawo do usunięcia, jeżeli przetwarzanie nie jest potrzebne. Sytuacja taka następuje w przypadku, gdy Twoje dane nie są już potrzebne do pierwotnych celów, odwołałeś oświadczenie o wyrażeniu zgody dotyczące ochrone danych lub dane zostały nielegalnie przetworzone.

• Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, np. gdy jesteś zdaniem, iż te dane osobowe nie są prawidłowe.

• Masz prawo do otrzymania Ciebie dotyczących danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnym i odpowiednim do obróbki elektronicznej.

• Masz o każdej porze prawo do odwołania zgody do przetwarzania szczególnych danych osobowych z powodów, które wynikają z specjalnych sytuacji.

• Możesz odwołać zgodę do przetwarzania Towich danych osobowych o każdej porze z wpływem na przyszłość. Zgodność przetwarzania, która nastąpi aż do odwołania zgody, z prawem nie zostanie naruszona.

• Dodatkowo masz prawo do złożenia skargi u na nadzorczym organie ochrony danych, np. jeżeli jesteś zdaniem, że przetwarzanie danych nie zgadza się z przepisami dotyczące ochrony danych.

Kontakt w sprawie ochrony danych

Jeżeli nie jesteś zadowolony z tutaj przedstawionych działan w sprawie ochrony danych lub masz jeszcze pytania na temat gromadzenia, przetwarzania i/lub wykorzystania Twoich danych osobistych, cieszylibyśmy się, jeżeli się z nami skontaktujesz. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej na wszystkie Twoje pytania i zastosować Twoje sugestie. Proszę skontaktuj się w tej sprawie z naszym urzędnikiem ds. ochrony danych:

E-Mail:

Dane protokołu

Jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych bez przekazania danych w inny sposób (np. przez rejestracje lub korzystanie z formularza kontaktowego), gromadzimy technicznie potrzebne dane, które zostają automatycznie przekazane naszemu serwerowi, m. in.:

  • Adres IP
  • Data i godzina zapytania
  • Treść zapotrzebowania
  • Stan i przekazana ilość danych
  • Status dostępu/Kod odpowiedzi HTTP
  • Rodzaj przeglądarki
  • Informacje o stronie internetowej, przez
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
  • Oprogramowanie

To jest technicznie potrzebne, aby móc wyświetlić Tobie naszą stronę internetową.

Przekazane dane nie zostaną po twojej wizycie na naszej stronie internetowej zapisane. Podstawą prawną do gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z plików cookies

Korzystamy z plików cookies, aby ułatwić i polepszyć korzstanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies to informacje tekstowe, które zostaną po wizycie strony internetowej przez przeglądarkę archiwizowane na Twoim komputerze. Większość używanych plików cookies zostanie usunięta z Twojego dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (ciasteczka sesyjne). Poza tym zostaną używane też tak zwane stałe cookies, które zostaną na Twoim komputerze, aby rozpoznać Ciebie przy Twojej kolejnej wizycie strony internetowej.

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie. Obchodzenie się z plikami cookies regulujesz sam. Zapisane pliki cookies możesz o każdej porze usunąć poprzez ustawienia Twojej przeglądarki. Możesz ustawienia Twojej przeglądarki też tak ustawić, że żadne pliki cookies nie zostaną zapisane. W okolicznościach takich nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dane.

Biuletyna

Na naszych stronach internetowych możesz abonować biuletyn. Jeżeli abonujesz biuletyn, pobierzemy i zapiszemy dane, które naniesiesz do maski (np. nazwisko, imię, adres e-mailowy). Nie nastąpi przekazanie danych stronie trzeciej. Abonament biuletynu jest tylko z Twoją zgodą możliwy. Podstawą prawną do opracowania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Z danych korzystamy tylko do wysyłki biuletynu.

Opcja rejestracji

Na naszych stronach internetowych możesz się zarejestrować. Jeżeli zarejestrujesz się, pobierzemy i zapiszemy dane, które naniesiesz do maski (np. nazwisko, imię, adres e-mailowy). Nie nastąpi przekazanie danych stronie trzeciej.

Podstawą prawną do opracowania stanowi w wypadku zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli Twoja rejestracja służy do przygotowania zawarcia umowy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DS-OGZ.

Twoja rejestracja jest potrzebna do korzystania z szczególnych treści i usług na naszych stronach internetowych lub do spełnienia umowy lub do realizacji przedkontraktowch działań.

Linki na inne strony internetowe

Czasami wspominamy o stronach internetowych stron trzecich. Chociaż starannie wybieramy te strony, nie możemy ponosić gwarancji i odpowiedzialności za prawidłowość lub kompletność treści i ochronę danych na stronach internetowych stron trzecich. To oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje też strony internetowe stron trzecich, które są połączone za pomocą linka.

Narzędzia do analizy internetowej i mediów społecznościowych

Informacje o Google:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Google bierze udział w tarczy prywatności UE-USA:

Google bierze udział w tarczy prywatności UE-USA: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

W jaki sposób Google korzysta z Twoich danych osobowych, możesz tutaj przeczytać: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Mapy Google

Na naszych stronach internetowych korzystamy z oferty Mapy Google. Dzięki temu możemy Tobie pokazać interaktywne karty bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Tobie komfortowe korzystanie z funkcji kart. Poprzez korzystanie z Map Google dane zostaną przekazane Googleowi w USA, m. in. Twój adres IP.

Możesz uniemożliwić przekazanie danych Googleowi, deaktywując JavaScript w swoich ustawieniach przeglądarki. W tym wypadku jednak nie możesz korzystać z Map Google na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dalsze informacje o warunkach korzystania Map Google/Google Earth:

www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google Inc., na naszej stronie internetowej, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i polepszyć ją regularnie. Poprzez uzyskane statystyki możemy polepszyć naszą ofertę i upiększyć naszą stronę dla Ciebie jako użytkownika. Google Analytics korzysta z plików cookies. Poprzez plik cookie wytworzone informacje o korzystaniu ze strony internetowej (włącznie Twój adres IP) zostaną przekazane serwerowi Googlea w USA i tam zapisane. Google wykorzsta te informacje, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej, aby zebrać raport o aktywności strony internetowej dla nas i aby dokonać inne usługi, mające doczynienia z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Google też ewentualnie przekaże te informacje stronom trzecim, jeżeli to jst wymogiem prawnym lub gdy stony trzecie opracowują te dane na zlecenie Googlea. Możesz uniemożliwić instalację plików cookies przez odpowiednie ustawienie Twojego oprogramowania przeglądarki. Wskazujemy jednak na to, że w tym wypadku ewentualnie nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz odwołać przetwarzani danych o każdej porze z wpływem na przyszłość. Poza tym możesz uniemożliwić zapis danych, który nastąpił przez cookies i pokazuje dane o korzystaniu ze strony, przez Google i ich przetwarzanie, ściągając i instalując wtyczkę przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO. W jaki sposób Google korzysta z Twoich danych osobowych, możesz tutaj przeczytać: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

Wie Google Ihre personenbezogenen Daten im Einzelnen verwendet, können Sie hier nachlesen: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Google Fonts

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Fonts. Przez to możemy integrować szczególne czcionki na naszej stronie internetowej. Google udostepnia te czcionki przez serwer w USA. Podczas wizyty naszej strony internetowej przeglądarka odwiedzającego łączy się bezpośrednio z tymi serwerami. Przy tym zostaje między innymi przekazany adres IP odwiedzającego Googleowi i tam zapisany.

Facebook:

Na naszej stronie internetowej są integrowane wtyczki mediów społecznościowych sieci społecznościowej Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Te rozpoznasz za pomocą logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na stronie internetowej. Przez wizytę naszej strony internetowej Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś stronę internetową ze swoim adresem IP. Jeżeli klikniesz teraz na przycisk „Lubię to” na Facebooku i jednocześnie będziesz zameldowany w swoim koncie na Facebooku, te treści tej strony internetowej zostaną połączone linkiem na Twoim profilu na Facebooku. Więc Facebook może przyporządkować Twoją wizytę na stronie internetowej Twojemu koncie. Przekazanie danych nastąpi niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku czy nie. Wskazujemy na to, że my jako usługodawca strony internetowej nie mamy wpływu na wymagane dane i procesy przetwarzania danych i nie mamy pojęcia o całym gromadzeniu danych, celów przetwarzania lub okresu zapisania danych. Facebook zapisuje dane o Tobie jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamy, badanie rynku i/lub kształcenia swojej strony internetowej według potrzeb. Taka analiza nastąpi w szczególności, aby poinformować użytkowników Facebooka o swoich aktywnościach na naszej stronie internetowej. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia takich profilów, przy czym musisz się skontaktować z Facebookiem. Oferujemy Tobie przez wtyczkę Facebooka możliwość interakcji z siecią społecznościową i innymi użytkownikami, abyśmy mogli polepszyć naszą ofertę i upiększyć naszą stronę dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną do korzystania z wtyczki Facebooka jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f) RODO. Polecamy Tobie się wylogować regularnie z Facebooka po korzystaniu z niego, w szczególności aby uniknąć przydzielniu Twojego zachowania w sieci do Twojego profilu. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook otrzymasz w oświadczeniu o ochronie danych osobowych na Facebooku pod następującym linkiem: http://de-de.facebook.com/policy.php.

CPA